Text/HTML

Meeting Minute
 1. Meeting_Report_15.09.2013, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 2. Meeting_Report_28.07.2013, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको बिस्तारिक  बैठक”
 3. Meeting_Report_03.03.2013, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ग्लोवल कन्सफेरेन्स भन्दा अगारीको  बैठक”
 4. Meeting_Report_30.09.2012, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दशै उत्सव मनाउने बारेमा  बैठक”
 5. Meeting_Report_10.03.2012, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 6. Meeting_Report_31.01.2012, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को रिक्त पद परिपुर्ति  बैठक”
 7. Meeting_Report_24.12.2011, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कलेकटिभ ईन्भेस्टमेन्ट  बैठक”
 8. Meeting_Report_20.11.2011, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 9. Meeting_Report_16.07.2009, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 10. Meeting_Report_19.04.2009, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बार्षिक साधारण सभा सु-सम्पन”
 11. Meeting_Report_25.03.2009, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 12. Meeting_Report_16.02.2009, “नेपाल-मण्डप निर्माण अन्य बिषयहरुमा बिचार बिमर्श”
 13. Meeting_Report_29.01.2009, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 14. Meeting_Report_22.12.2008, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको  बैठक”
 15. Meeting_Report_16.11.2008, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको बैठक “
 16. Meeting_Report_06.05.2008, ” रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारिणी समितिको बिस्तारिक बैठक”
 17. Meeting_Report_20.03.2008, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सूचना”
 18. Meeting_Report_23.01.2008, ” रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को क्रमगत बैठक”
 19. Meeting_Report_21.11.2007, “रुस राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा बिधान संशोधन एवं संगठन सुद्ढीकरण कार्यदलको बैठक”