“सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको 32 थान कम्प्युटर श्री महावीर पुन जी लाई”

Published On: Source: NRNA RUSSIA

Photo with donor names